bnr home1
bnr home2
bnr home3
bnr zasady0
bnr obszary
bnr publikacje
bnr referencje
adwokat tarnów
O KANCELARII :

Stanowimy prężną lokalną Kancelarią. Prowadząc sprawy w całym kraju nie zapominamy, iż jesteśmy stąd.
  OFERTA :

Zapewniamy nie tylko satysfakcjonujące dla Klientów rozwiązania prawne, ale także dogodne warunki współpracy oraz szybkie sposoby komunikacji. 
prawnik tarnów
W naszej Kancelarii proponujemy Państwu obsługę prawną gwarantując najwyższy poziom pracy przy jednocześnie korzystnych stawkach wynagradzania. Wszelkie nasze działania są podejmowana po uzgodnieniu z Klientem przy równoczesnym poszukiwaniu rozwiązań nie narażających Go na zbędne wydatki.

Jesteśmy Kancelarią, która zajmuje się pełną obsługą prawną zarówno firm jak i osób indywidualnych.

Dla przedsiębiorców oraz spółek oferujemy korzystne warunki finansowe przy podjęciu stałej współpracy. Warunki te są zawsze indywidualnie negocjowane z Klientem po wcześniejszym ustalaniu zapotrzebowania czasowego na naszą pracę.

Dla klientów indywidualnych również gwarantujemy najwyższy poziom usług prawnych przy adekwatnym do zaangażowania poziomie wynagrodzenia. Zapewniamy także pełną obsługę w języku angielskim oraz współpracujących z nami notariuszy. Zapraszamy do współpracy!
Nasza Kancelaria powstała na początku 2011 roku, z inicjatywy adwokatów i radcy prawnego wcześniej samodzielnie działających w różnych segmentach prawa. Tak więc Zespół Kancelarii liczy obecnie trzech adwokatów oraz dwóch współpracujących na stałe radców prawnych, wspierających się wzajemnie
w razie potrzeby swoją wiedzą i doświadczeniem. Śmiało można powiedzieć, iż Nasz Zespół charakteryzuje zarówno pełny profesjonalizm jak również uczciwość i szacunek względem Klienta.
Poniżej przedstawiamy krótką prezentację poszczególnych wspólników:

foto kwasniak foto czerny foto gasawski

adw. Krzysztof Kwaśniak
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Rzeszowie, oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.

adw. Łukasz Czerny
absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, oraz studiów podyplomowych z zakresu Europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

adw. Dawid Gąsawski
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, oraz słuchacz studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

> czytaj więcej

> czytaj więcej

> czytaj więcej
duzy kwasniak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Uczestnik licznych kursów i szkoleń, w tym z zakresu kontraktów budowlanych realizowanych w systemie FIDIC, dokumentacji cen transferowych oraz prawa zamówień publicznych.
Po ukończonych studiach zdobywał doświadczenie jako pracownik Urzędu Wojewódzkiego a następnie jako prawnik w dużych podmiotach gospodarczych z branży stalowej i budowlanej oraz renomowanej kancelarii adwokackiej.

Ukończył aplikację sądowa przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie, zdając egzamin sędziowski. W styczniu 2009 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W tym samym roku rozpoczął prowadzenie indywidualnej kancelarii adwokackiej a jednocześnie pełnił funkcję głównego prawnika dużej Spółki z branży drogowej. Posiada duże doświadczenie w branży budowlanej, w sprawach zamówień publicznych, prawie gospodarczym oraz z zakresu prawa upadłościowego. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania objęte są prawo handlowe, zamówień publicznych, budowlane i administracyjne.

< powrót
duzy czerny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, oraz studiów podyplomowych z zakresu Europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczestnik kursów i szkoleń, w tym z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej, postępowania egzekucyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Po ukończeniu studiów zdobywał doświadczenie pracując w Inspekcji Handlowej w Tarnowie.

Ukończył aplikację sądowa przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie, zdając egzamin sędziowski, po której pozostawał pracownikiem Sądu Okręgowego w Tarnowie do roku 2010, w którym został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W 2011 roku rozpoczął prowadzenie indywidualnej kancelarii adwokackiej i równocześnie jako wspólnik Spółki Partnerskiej. Posiada duże doświadczenie z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeń społecznych. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania objęte są prawo cywilne, handlowe, pracy i ubezpieczeń społecznych.

< powrót
duzy gasawski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, oraz słuchacz studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczestnik kursów i szkoleń z zakresu prawa karnego i procedury karnej.
Po ukończeniu studiów zdobywał doświadczenie pracując ogólnopolskiej Kancelarii Prawnej. Ukończył aplikację sądowa przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie, zdając egzamin sędziowski, po której pozostawał pracownikiem Sądu Okręgowego w Tarnowie do roku 2010, w którym został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

W 2011 roku rozpoczął prowadzenie indywidualnej kancelarii adwokackiej i równocześnie pracę jako wspólnik Spółki Partnerskiej. Posiada duże doświadczenie z zakresu prawa karnego oraz stowarzyszeń i fundacji. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania objęte są prawo karne, rodzinne, gospodarcze oraz papierów wartościowych. Swobodnie posługuje się językiem angielskim prawniczym.

< powrót
Działamy z sukcesami w każdym sektorze prawa dotyczącym przedsiębiorstw, ale równie dobrze rozumiemy sprawy naszych Klientów indywidualnych.

Przy poszczególnej specjalizacji każdego z naszych prawników, nie zamykamy się jedynie w ich ramach lecz działamy z takim samym zaangażowaniem i efektami we wszystkich dziedzinach prawa.

Z racji posiadanego przez naszych poszczególnych prawników dużego doświadczenia zawodowego zajmujemy się z sukcesami sprawami związanymi z ogólnie pojętym prawem budowlanym, zamówieniami publicznymi czy prawem spółek handlowych. Szczególne doświadczenia posiadamy w zakresie tak specyficznych zagadnień jak kontrakty budowlane realizowane w systemie FIDIC, drogownictwo, czy występowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Świadcząc w dużej części usługi prawne na rzecz sektora budowlanego, posiadamy również spore doświadczenie w rzadziej spotykanych dziedzinach jak regulacje prawne dotyczące nauczycieli, pracy w warunkach szkodliwych czy ubezpieczeń społecznych, a w szczególności uprawnień do rent z tytułu niezdolności do pracy.

Skutecznie pomagamy oczywiście także w innych dziedzinach prawa reprezentując naszych Mocodawców przed Sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Nie jest nam obce także prawo administracyjne i występujemy w imieniu Klientów w szczególności przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi i Sądami Administracyjnymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokatów Kwaśniak Czerny Gąsawski Spółka partnerska, Adres: 33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 21, NIP: 8733243412.

Pani/Pana dane przetwarzamy w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art.5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).

Pani/Pana dane nie są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia, zatarcia skazania, przedawnienia deliktów dyscyplinarnych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania ewentualnie podmiotom świadczącym usługi księgowe (tylko dane zawarte w treści faktury) na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- sprostowania (poprawiania) swoich danych
- żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

Pani/Pana dane nie są profilowane.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczą, a w szczególności jesteśmy odpowiedzialni i zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
- przetwarzane zgodnie z prawem;
- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Kontakt ws. Ochrony Danych Osobowych:
- Telefon: 14 646 05 60
- Adres email: adwokat@kancelaria-tarnow.pl
- Pocztą na adres administratora

referencje

OGÓLNY:

Kancelaria Adwokatów Kwaśniak Czerny Gąsawski Spółka Partnerska

33-100 Tarnów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 21,
tel./fax. (14) 646 05 60,   e-mali: adwokat@kancelaria-tarnow.pl

       Adwokat Krzysztof Kwaśniak
       tel. (14) 646 05 64,   kom. 698 689 888,    e-mail: kwasniak@kkcg.com.pl

       Adwokat Łukasz Czerny
       tel. (14) 646 05 63,   kom. 602 504 380,    e-mail: czerny@kkcg.com.pl

       Adwokat Dawid Gąsawski
       tel. (14) 646 05 62,   kom. 608 369 129,    e-mail: gasawski@kkcg.com.pl


DANE SPÓŁKI:

Kancelaria Adwokatów Kwaśniak Czerny Gąsawski Spółka Partnerska
Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
pod nr KRS: 0000390034

NIP: 873-324-34-12
REGON: 121592136

KONTO: ING Bank Śląski S.A. nr 41 1050 1562 1000 0090 9047 2474